Binnen het PO bestuur SCO R’IJssel werken twee basisscholen aan modern onderwijs waar naast een stevige kennisbasis ook ruimte is voor toekomstgericht vaardigheden. Met het team verkennen we de essentie van de onderwijsprojecten waar ze aan denken om deze vervolgens stap voor stap vorm te geven. Via Design Thinking werken we toe naar een eerste periode van drie weken, waarin het team experimenteert met onderwijs waarin aandacht is voor toekomstgerichte vaardigheden, waar ouders en de omgeving bij betrokken worden en er ruimte is voor een gepaste dosis technologie. We maakten een website, waar het ontwerpproces van de eerste iteratie stapsgewijs beschreven staat.

PerfectStorm heeft in dit traject een serie ontwerpsessies met de leerkrachten verzorgd, maar ook de kartrekkers en directeuren gecoacht in het op gang houden van de innovatieve beweging van de scholen. Zo werkten we niet alleen aan nieuw onderwijs, maar ook aan een lerende en innoverende cultuur in de scholen. We hebben samen met de teams nieuwe onderwijsconcepten verkend en kennis opgedaan over onderzoekend en ontwerpend leren. Vandaaruit heeft het team de eerste vakoverstijgende projectweken ontworpen rond het thema ‘Onze Wereld’. We hebben een canvas ontwikkeld voor lesontwerp en waar nodig ingesprongen bij de uitvoering.