Algemene voorwaarden / Terms & Conditions

Algemene voorwaarden / Terms & Conditions

Artikel 1: Definities

1.1        Onder deelnemer wordt binnen deze algemene voorwaarden bedoeld de natuurlijke persoon die deelneemt aan de congressen, seminars, workshops, trainingen, ontwerpsessies c.q. diensten georganiseerd door PerfectStorm.nl (hierna Perfectstorm).

1.2        Onder derden c.q. wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere rechts- of natuurlijke persoon, niet zijnde een deelnemer in de zin van het eerste lid, die al dan niet met het oog op totstandkoming van een overeenkomst, een offerte of aanbieding heeft ontvangen, en/of met Perfectstorm een overeenkomst aangaat en/of wil aangaan.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen PerfectStorm en de ter uitvoering van de overeenkomst door PerfectStorm ingeschakelde derden (hierna: PerfectStorm) en de wederpartij en tussen PerfectStorm en deelnemers, ook na het beëindigen van hun overeenkomst.

2.2       De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij en/of deelnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4       Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kunnen de wederpartij en deelnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1        Orders zijn voor PerfectStorm eerst bindend nadat en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.2       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.3       Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de door PerfectStorm georganiseerde programma’s met open inschrijving zoals congressen cq. seminars: door invulling en verzending van online registratieformulier en die beschikbaar zijn gemaakt op de website van PerfectStorm.nl

Artikel 4: Annulering / Vervanging

4.1        De deelnemer kan tot ca. 2 maanden voor aanvang van een dienst met opende inschrijving zoals een seminar cq. congres de inschrijving schriftelijk annuleren. Hiervoor wordt een bedrag van € 100,– aan annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn zal de volledige congres- c.q. seminarsprijs in rekening worden gebracht

4.2       De deelnemer kan ten allen tijde een vervanger sturen mits dit vooraf schriftelijk wordt gemeld bij de congresorganisatie. De hieraan verbonden kosten van € 100,– worden vanaf 2 maanden voor aanvang van het seminar berekend.

4.3       PerfectStorm is gerechtigd het programma van haar congressen cq. seminars te wijzigen en haar sprekers indien nodig te vervangen.

4.4       Annulering van opdrachten door de opdrachtgever kan kosteloos tot 3 maanden voor de start van de opdracht, tot 2 maanden voor de start van de opdracht wordt 30% van de totale kosten in rekening gebracht, tot 1 maand wordt 50% in rekening gebracht. Annulering van een opdracht minder dan een maand voor de geplande start wordt 100% van de in de offerte genoemde kosten in rekening gebracht.

Artikel 5: Uitvoering van de dienstverlening

5.1        PerfectStorm zal zich inspannen haar diensten met zorg uit te voeren. PerfectStorm staat evenwel niet in voor het bereiken van door de wederpartij beoogde resultaat.

5.2       Door PerfectStorm aangeboden congressen c.q. seminars (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

Artikel 6: Prijzen en deelnamekosten

6.1        Tenzij anders is overeengekomen, geldt het schriftelijk met de wederpartij overeengekomen honorarium.

6.2       De deelnamekosten die de deelnemer dient te vergoeden staan zowel vermeld op de internetsite met betrekking tot het desbetreffende congres cq. seminar of op het registratieformulier behorend bij de brochure. Deze bedragen zijn inclusief consumpties en – indien van toepassing – lunch en diner.

Artikel 7: Rechten van intellectuele eigendom

7.1        Alle rechten van intellectuele eigendom op de producten en dienstverlening van PerfectStorm berusten uitsluitend bij PerfectStorm of diens licentiegevers. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die uitdrukkelijk schriftelijk bij nadere overeenkomst worden toegekend .

7.2       PerfectStorm sluit hierbij iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade als gevolg van beweerdelijke inbreuk op de rechten van derden uitdrukkelijk uit, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van PerfectStorm.

Artikel 8: Betaling

8.1        De verzonden factuur dient binnen 21 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. In geval van niet tijdige betaling, is de wettelijke rente verschuldigd.

8.2     Wanneer de wederpartij in gebreke is terzake van enige verplichting jegens PerfectStorm worden alle op dat moment niet opeisbare verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

8.3       Alle kosten die PerfectStorm maakt ter incasso van haar vorderingen op de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Overmacht

9.1        In geval van overmacht heeft PerfectStorm het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het terugbetalen van het inschrijvingsgeld dan wel tot het betalen van overige schadevergoeding.

9.2       Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee PerfectStorm ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitoefening van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij dan wel de deelnemer kan worden verlangd, zoals: werkstaking bij anderen dan PerfectStorm, ziekte, in-, uit- of doorvoerverbod, transportproblemen, niet- nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storing in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlogen of epidemieën  en iedere andere omstandigheid die PerfectStorm redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

Artikel 10: Reclames

10.1      Alle reclames terzake van gebreken of tekortkomingen in de producten en/of diensten dienen binnen 48 uur na ontdekking te worden gemeld. Reclame geeft de wederpartij geen recht tot opschorting, schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst te ontbinden of te verrekenen.

Artikel 11: Ontbinding

11.1       Indien de wederpartij in gebreke is ter zake van enig op hem rustende verplichting of in geval van zijn faillissement of surséance van betaling, heeft PerfectStorm het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking

12.1      Voor schade die niet aan opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die niet voor risico van PerfectStorm komen, is PerfectStorm niet aansprakelijk.

12.2    PerfectStorm kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in druk- en zetwerk.

12.3      Niet voor risico van PerfectStorm komt schade als gevolg van opzet of grove schuld van personen, van wie PerfectStorm bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, ongeschiktheid van zaken, waarvan PerfectStorm bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt en uitoefening van een derde jegens de wederpartij van één of meer rechten, ter zake van de tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en een derde met betrekking tot de geleverde zaken of gesloten overeenkomst.

12.4      Indien in rechte enige schade gepleegd door PerfectStorm jegens de wederpartij vastgesteld zou worden, is deze schade in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het factuurbedrag.

12.5    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van PerfectStorm ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 13: Persoonsregistratie

13.1      Door het aangaan van een overeenkomst met PerfectStorm wordt aan PerfectStorm toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal PerfectStorm uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. PerfectStorm zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1      Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Bevoegde rechter

15.1      Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de Nederlandse rechter. Geschillen voor kennisneming waartoe een rechtbank bevoegd is, zullen worden berecht door de rechtbank Amsterdam.

15.2      Het bovenstaande laat onverlet het recht van PerfectStorm om de wederpartij en de deelnemer te dagen voor het bevoegde gerecht in het land van vestiging van de wederpartij.

Artikel 16: Vertaling

16.1      De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.